Geyskens Delikatessen

Verkoopsvoorwaarden

Art. 1 : Aanvaarden van de voorwaardenDe hiernavolgende voorwaarden zijn toepasselijk op alle aanbiedingen en leveringen uitge- voerd door de firma en op de tussen de firma en de klant gesloten overeenkomsten, tenzij de firma schriftelijk een afwijkende overeenkomst heeft aangevraagd.
De algemene aankoopvoorwaarden van de klant zijn slechts geldig indien ze overeenstemmen met de algemene voorwaarden van de firma of door deze schriftelijk werden aanvaard.

Art. 2 : Prijzen

De klant is strikt gehouden tot betaling van de prijs. Deze wordt vastgesteld in functie van de markt- en prijzenconjunctuur. Iedere verhoging van deze prijzenconjunctuur tussen het ogen- blik van het sluiten van de overeenkomst en de levering, zal aan de klant doorgerekend wor- den. De firma is in ieder geval gerechtigd om, in geval van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil, zoals verhoging van rechten en accijnzen op de te leveren produkten, verhoging van vrachtprijzen, verhoging van de prijzen van de basisprodukten, verhoging van arbeidslonen ingevolge wettelijke bepalingen of nationale of sectorale C.A.O.'s, wijzigingen in de valuta e.d. na het sluiten van de overeenkomst, een evenredige prijsverhoging toe te passen.
De betaling van iedere eventuele meerprijs op grond van het bepaalde in dit artikel zal dienen te geschieden gelijk met de hoofdsom.
De B.T.W. en iedere andere belasting die niet vermeld of begrepen is in de prijs alsmede de vervoers- en verpakkingskosten zijn ten laste van de klant.

Art. 3 : Betaling

Alle facturen zijn contant bij ontvangst betaalbaar in de firma, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen. Alle kosten van betaling zijn ten laste van de klant.
Iedere factuur zal bij gebreke aan geschreven protest binnen de 8 dagen na haar verzending, door middel van een aangetekend schrijven, als aanvaard worden beschouwd.
Bij niet- betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestel- ling een nalatigheidsintrest verschuldigd ten belope van 1 % per begonnen maand te rekenen vanaf de vervaldag der factuur.
Tevens is er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoe- ding verschuldigd vastgesteld op 10 % van het factuurbedrag (met een minimum van 50 EURO) als vergoeding voor de schade geleden door laattijdige betaling.
Indien de klant niet tijdig betaald, heeft de firma het recht zonder voorafgaande ingebrekes- telling en van rechtswege, de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte, door mid- del van een enkele kennisgeving aan de klant, als ontbonden te beschouwen zodat de firma van alle leveringen is ontslagen, onverminderd haar recht op schadevergoeding jegens de klant.
Bij laattijdige betaling, die niet de intussen opgelopen intresten en verhogingen dekt, kan de klant de betaling die hij doet, niet toerekenen op de hoofdsom eerder dan op de rentetermij- nen of de intresten, en dit overeenkomstig artikel 1254 Burgerlijk Wetboek.
De betaling die op de hoofdsom en de intresten gedaan wordt, maar waarmee de hele schuld niet is gekweten, wordt in de eerste plaats op de intresten en verhogingen toegerekend. Uitstel van betaling kan door de firma uitdrukkelijk worden toegekend aan de klant bij een uit- zonderlijke of bijzondere beslissing. In ieder geval kan een dergelijke, zelfs vernieuwde en/of herhaalde toegeving nooit geïnterpreteerd worden als een van de huidige voorwaarden afwij- kende gewoonte.
Wisselbrieven, die nooit als een schuldhernieuwing kunnen worden beschouwd, worden in principe slechts aanvaard vanaf een minimale waarde van 620 EURO, met uitzondering van wisselbrieven getrokken op het bankdisconto van de klant.
De firma heeft het recht, indien zij dit nodig acht, op de klant een wissel te trekken, betaalbaar op dezelfde vervaldag als deze voorzien voor de desbetreffende facturen.
De disconto- en incassokosten dienen door de klant gedragen te worden.

Art. 4 : Levering en aanvaarding

De levering geschiedt af fabriek, onverschillig wat ten aanzien van de vrachten en andere kos- ten is overeengekomen en wie voor de verzending zorg draagt, zodat de goederen steeds rei- zen voor risico van de klant.
Na het verstrijken van de uitdrukkelijk overeengekomen leveringstermijnen zijn de goederen steeds voor risico van de klant, ook al bevinden ze zich in de magazijnen van de firma. De klant zal de bestelde goederen onmiddellijk bij de levering en ten laatste bij de aankomst op de plaats van bestemming, indien de goederen vervoerd worden, naar kwaliteit en kwantiteit onderzoeken.
De klant dient de eventuele gebreken of tekortkomingen schriftelijk kenbaar te maken onmid- dellijk nadat hij ze ontdekt heeft of diende te ontdekken door vermelding op de leveringsdo- cumenten en in ieder geval door schriftelijke bevestiging binnen de 24 uur, nadat hij ze ont- dekt heeft of diende te ontdekken. Klachten die de firma nadien bereiken worden niet meer aanvaard. Bij iedere klacht moet de firma de gelegenheid krijgen, het geleverde te controle- ren. Een en ander geldt op straffe van verval van alle rechten.

Art. 5 : Eigendomsvoorbehoud

Het eigendomsrecht van de geleverde goederen gaat eerst na volledige betaling van de door de klant verschuldigde bedragen met inbegrip van eventuele intresten, verhogingen en kos- ten op de klant over. Indien de klant niet tijdig betaalt en voorts, indien hij in staat van faillis- sement wordt verklaard, uitstel van betaling vraagt, zijn bedrijf verkoopt of vereffent of indien beslag wordt gelegd op een of meer van zijn goederen is de firma onherroepelijk gemachtigd de goederen die zijn eigendom zijn gebleven weg te halen of te doen weghalen van de plaats waar deze zich bevinden, onverminderd toepassing van het bepaalde in artikel 4.
De firma verwittigt voorafgaandelijk de klant per aangetekend schrijven van haar beslissing tot terugname, alsmede van de ontbinding van de overeenkomst.
Alle risico's en kosten die hieruit voortvloeien zijn ten laste van de klant.
De firma is gerechtigd om alle aan de klant toebehorende goederen, die nog in zijn bezit zijn of de door de klant betaalde voorschotten te behouden als pand tot de klant al zijn verplich- tingen tegenover haar heeft voldaan.

Art. 6 : Uitdrukkelijk ontbindend beding

Onverminderd de toepassingen van hetgeen in het bijzonder is bepaald in de voorafgaande artikelen, hebben partijen het recht op de overeenkomst als ontbonden te beschouwen bij niet-naleving door de medecontractant van één van diens verplichtingen. De benadeelde par- tij kan in zulk geval aanspraak maken op een forfaitaire en onverminderbare schadevergoe- ding bepaald op 25 % van de prijs van de goederen, onverminderd diens recht om een gro- tere schade te bewijzen.

Art. 7 : Bevoegdheidsbeding

Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de B.A.I. (Belgische Arbitrage Instelling) belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de B.A.I., Lieven Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge (tel. 050/32.35.95 en fax 050/45.60.74). Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules